Những nội dung chính trong môn học ACCA Financial Accounting (FA/F3)

Những nội dung chính trong môn học ACCA Financial Accounting (FA/F3)

Môn học Financial Accounting (FA/F3) là môn kế toán tài chính cung cấp nội dung kiến thức về các nguyên lý, khái niệm căn bản liên quan đến kế toán tài chính, kỹ năng ghi chép kế toán bằng hệ thống bút toán kép cũng như lập các Báo cáo tài chính ở cấp độ căn bản.

Môn học Financial Accounting thuộc level 1 kiến thức ứng dụng của chương trình ACCA. Đây là môn học mà hầu hết các học viên ACCA chọn để khởi đầu vì đây là môn học nền tảng của dòng Kế toán tài chính, từ đó học viên có thể tiếp cận các kiến thức nâng cao hơn trong các môn Financial Reporting (FR/F7), môn Strategic Business Reporting (SBR/P2). Dưới đây là những nội dung chính của môn học Financial Accounting (FA/F3):

1. Context and purpose of Financial Accounting: Ngữ cảnh và mục tiêu lập báo cáo tài chính

Part A của môn Financial Accounting bao gồm 6 chương. Trong đó chương 1 đến chương 3 giới thiệu các khái niệm , định nghĩa cơ bản về báo cáo tài chính; nêu định nghĩa và phân tích cơ bản các thực thể kinh doanh; bản chất, nguyên tắc, phạm vi của Báo cáo tài chính. Bạn cũng được giới thiệu về sự khác biệt của Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Chương 4 đề cập đến những người đối tượng sử dụng chính và những gì họ cần trong Báo cáo tài chính. Ở chương 5 của môn FA/F3 xem xét trách nhiệm về báo cáo tài chính của những người chịu trách nhiệm quản trị. Cuối cùng ở chương 6 các học viên sẽ có cái nhìn tổng quan về các loại Báo cáo tài chính cơ bản cũng như các nhân tố chính : tài sản , doanh thu , công nợ, chi phí và vốn.

2. The qualitative characteristic of Financial Information: Tính chất của thông tin tài chính

Part B của môn Financial Accounting sẽ đề cập đến các khung khái niệm và pháp lý căn bản cho báo cáo tài chính theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ( IASB). Trong khung khái niệm cơ bản, học viên sẽ xác định, hiểu và áp dụng các Accounting concepts và từ đó xác định cách lập Báo cáo tài chính và các thông tin chúng lưu trữ. Trong part B cũng đề cập đến các đặc tính định tính mà mọi báo cáo tài chính phải tuân theo để thông tin được cung cấp trong đó hữu ích với người dùng.

3. The use of Double - Entry and Accounting system: Hệ thống ghi sổ kép và hệ thống báo cáo tài chính

Ở part C của môn FA, các bạn cần phải hiểu và nắm rõ được chức năng các nguồn dữ liệu chính trong hệ thống kế toán. Học viên cần phác thảo nội dung và mục đích của các loại khác nhau của tài liệu kinh doanh. Cũng trong part này, học viên phải xác định và hiểu bản chất , chức năng của các loại tài khoản sổ cái chính. Các học viên bắt đầu hiểu về cách hạch toán các giao dịch của doanh nghiệp kể từ lúc bắt đầu phát sinh. Bút toán kép Double entry bookkeeping là phương pháp được sử dụng để chuyển các số liệu từ sổ nhập lần đầu đến sổ cái , các học viên phải nắm rõ phương pháp trên để áp dụng cho các part sau này.

4. Recording Transactions and Events: Ghi nhận và hạch toán các giao dịch và sự kiện kinh tế

Trong Part D của môn học FA/F3, đầu tiên các học viên sẽ được học về Inventory. Hàng tồn kho Inventory là một trong những tài sản quan trọng trong Báo cáo tài chính của công ty. Nó cũng ảnh hưởng đến báo cáo lãi lỗ Statements of profit or loss và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp Gross profit. Bạn cũng sẽ được tìm hiểu cách ghi nhận và định giá Inventory.

Tiếp theo, part D đưa ra các vấn đề liên quan đến tài sản dài hạn hữu hình và tài sản vô hình. Các tài sản dài hạn thường là những tài sản có giá trị lớn nên việc hạch toán chi phí cho tài sản dài hạn là cần sự chính xác cao. Các học viên cần nắm rõ được các phương pháp và cách ghi nhận khấu hao tài sản đối với tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Một nội dung khác nữa trong part này đó là các khoản trả trước prepayment và trả sau accrual. Các học viên cần nắm được định nghĩa cách ghi nhận của các khoản này và ảnh hưởng của chúng đối với lãi lỗ và tài sản thuần net assets.

Tiếp theo đó là trích lập dự phòng cho các nhiệm vụ tài chính phải trả và khoản công nợ tiềm tàng được đưa ra trong IAS 37. Bạn cần phải hiểu và nắm rõ các định nghĩa cơ bản được đưa ra trong IAS 37 và cách ghi nhận và thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

Chương tiếp theo của part này là Irrecoverable debts nợ xấu và allowance phụ cấp. Học viên cần nắm rõ định nghĩa và cách ghi nhận khi xóa sổ nợ xấu và khi bất ngờ được hoàn trả. Phụ cấp cho khoản phải thu tăng lên cần ghi nhận vào chi phí trong báo cáo lãi lỗ.

Học viên sẽ được học về thuế ở chương này. Mọi giao dịch kinh tế đều là liên quan đến thuế. Thuế doanh thu được tính dựa trên việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Chương này giải thích cách thuế doanh thu hoạt động và giải quyết đối với các accounting treatment với thuế doanh thu.

5. Preparing a trial balance : Lập bảng cân đối phát sinh

Chương đầu tiên trong part này là control account tài khoản kiểm soát. Học viên sẽ hiểu được thế nào là tài khoản kiểm soát , mục đích và cơ chế vận hành của tài khoản này.

Chương thứ hai là Bank reconciliations đối chiếu ngân hàng. Phần đầu của chương giải thích tại sao chúng ta cần đối chiếu ngân hàng trong công việc và biết được tại sao số dư trong sổ tiền lại khác với số dư trong tài khoản tại ngân hàng. Học viên sẽ được tìm hiểu cụ thể hơn về những gì phải làm khi thực hiện đối chiếu ngân hàng.

Chương thứ ba là Correction of errors. Chương này sẽ tiếp tục chủ đề lỗi trong các tài khoản ở chương trước. Ở chương trước bạn đã được học về các lỗi phát sinh trong nội dung của sổ tiền mặt hoặc các khoản phải thu và sổ cái phải trả và tài khoản kiểm soát. Ở chương này chúng ta sẽ biết cách xử lý các lỗi bằng sổ trung gian. Bạn cần nắm được cách chuẩn bị các tài khoản cuối cùng cho công ty tư nhân từ bảng cân đối phát sinh sau khi điều chỉnh các lỗi để đưa ra lợi nhuận chính xác nhất.

6. Preparing basic financial statements

Đầu tiên các bạn sẽ được học về Incomplete records hồ sơ không hoàn chỉnh. Những chương trước chúng ta đã giả định rằng các công ty tư nhân giữ đầy đủ bộ hồ sơ giao dịch. Nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp không giữ đủ và qua chương này các bạn sẽ được học cách áp dụng các phương pháp để điền những con số bị thiếu. Chương này là một bài kiểm tra sự hiểu bài của bạn về cách thức xây dựng một tập hợp tài khoản.

Chương tiếp theo là về Preparation of financial statements for sole traders. Chúng ta sẽ học cách chuẩn bị bảng cân đối phát sinh trial balance cho tài khoản của sole traders công ty tư nhân sau đó báo cáo lãi lỗ và báo cáo tài chính.

Chương tiếp theo là Introduction to company accounting. Đầu tiên chúng ta xét đến các công ty trách nhiệm hữu hạn và các loại hồ sơ kế toán họ duy trì để chuẩn bị báo cáo tài chính. Sau đó chúng ta sẽ xem xét các mục kế toán duy nhất ở loại hình công ty này: vốn cổ phần, phát hành quyền mua, phát hành phiếu thưởng, quỹ.

Chương tiếp theo là Preparation of financial statements for companies. Ở thời điểm này bạn đã phải đọc hiểu được hình thức và nội dung của Báo cáo tài chính cho công ty trách nhiệm hữu hạn. Các nghiên cứu Kế toán tài chính sau này của bạn sẽ tập trung toàn bộ vào các tài khoản công ty. vậy nên sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm cơ bản là rất quan trọng.

Chương tiếp theo là Events after the reporting records Các sự kiện kinh tế sau kỳ kế toán. Trong chương này các học viên sẽ học về IAS 10. Bạn sẽ thấy có hay không các sự kiện sau khi báo cáo giai đoạn làm phát sinh các điều chỉnh trong Báo cáo tài chính và thuyết minh được yêu cầu.

Chương tiếp theo là Statements of cash flows Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chương này đưa ra định nghĩa , phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thêm vào đó học viên cần phân loại được các hoạt động của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các quy tắc cần nhớ khi lập báo cáo này.

7. Preparing simple consolidated financial statements: Lập báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản

Trong part này chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung về cơ cấu tổ chức của tập đoàn, phương pháp kế toán trong tập đoàn, hợp nhất công ty liên kết, hợp nhất công ty con.

8. Interpretation of Financial Statements: Diễn giải thông tin tài chính

Giáo trình Financial Accounting (FA/F3) yêu cầu bạn phải hiểu được tầm quan trọng và mục đích của việc phân tích và giải thích Báo cáo tài chính. Part này cũng yêu cầu bạn phải tính toán được chỉ số kế toán chính và rút ra được kết luận về thông tin bạn cung cấp. Phân tích chỉ số liên quan đến việc so sánh một con số với một con số khác để tạo ra một tỷ lệ và đánh giá xem tỷ lệ này có chỉ ra điểm yếu hay điểm mạnh trong công việc của công ty, đây là nội dung chính của chương này.

Chinh phục môn học Financial Accounting cùng thầy Hà Long Giang

Nội dung môn học Financial Accounting cung cấp rất nhiều kiến thức thực tế về Kế toán tài chính và hệ thống bài tập mang tính thực tiễn cao, do đó để có thể học hiệu quả môn học này, học viên cần có sự hướng dẫn chi tiết từ giảng viên cũng như sắp xếp thời gian biểu học kiến thức và làm bài tập nghiêm túc.


Thầy Hà Long Giang - giảng viên môn F3 tại BISC

Thầy Hà Long Giang với 10 năm kinh nghiệm thực tế tại các vị trí Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị doanh nghiệp và 7 năm kinh nghiệm giảng dạy, là giảng viên được yêu thích chương trình ACCA tại BISC với phương pháp sử dụng thực tiễn kinh nghiệm làm việc của mình đưa vào bài giảng để học viên có thể hình dung được bản chất của từng học phần, qua đó học viên nhanh chóng tiếp thu, nhớ lâu và hiểu rõ mỗi liên quan giữa kiến thức và thực tế. Lựa chọn học cùng thầy Hà Long Giang tại BISC sẽ giúp học viên nhanh chóng chinh phục môn học Financial Accounting với passrate >80% và làm việc hiệu quả.

Tham khảo khóa học Financial Accounting cùng thầy Hà Long Giang tại đây: https://bom.to/3q8pPO

Học thử MIỄN PHÍ khóa Demo môn F3 tại đây: https://bom.to/vt8xSk